Blog > Komentarze do wpisu
Prawa i obowiązki darczyńcy i obdarowanego

Darczyńca jest obowiązany przede wszystkim do wykonania darowizny, czyli np. do przeniesienia własności rzeczy, zapłacenia sumy pieniężnej obdarowanemu, itd. Darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa, a nie od dnia wymagalności świadczenia. Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym. Nie dotyczy to sytuacji, w której obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.

Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego. Polecenie może wyznaczać obowiązki o charakterze zarówno majątkowym jak i niemajątkowym, może to być np. polecenie, aby obdarowany wystawił darczyńcy nagrobek. Jeżeli darczyńca skorzysta z przysługującego mu prawa to polecenie stanowi element umowy darowizny, a obdarowany przyjmuje darowiznę obciążoną poleceniem. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków, jako przykład istotnej zmiany stosunków możemy tu podać spadek wartości przedmiotu darowizny, a także chorobę obdarowanego, która uniemożliwia spełnienie polecenia. Obdarowany może zwolnić się z obowiązku wypełnienia polecenia przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze, w takim stanie, w jakim ten przedmiot się znajduje, jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca, lub jego spadkobiercy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wypełnienia polecenia żąda właściwy organ państwowy. Należy pamiętać, że obowiązek zwrotu dotyczy całego przedmiotu darowizny.

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczyć darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

czwartek, 24 lutego 2011, mmllmm

Polecane wpisy

Komentarze
2011/12/19 07:56:11
"Najbliższą rodziną, przynajmniej w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie jest za to teściowa, teść, synowa i zięć. To wyłączenie można jednak - zupełnie legalnie - obejść. Wystarczy, że teściowa, która chce obdarować zięcia (!), swoją darowiznę przekaże najpierw córce"

A dalej:
"Pierwsza grupa - są tu: teściowie, synowa i zięć. Jest tu także najbliższa rodzina"

Zatem po co najpierw córce? A potem zięciowi?
Skoro zięć jest tak samo w I grupie!